Cấu hình nginx config mặc định của mã nguồn WordPress

Khác với ApacheLitespeed, Nginx Web Server không sử dụng file .htaccess mà dùng cấu hình nginx.conf.

Bạn có thể lấy file nginx.conf mặc định cho WordPress tại đây:

 
location /
{
try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
}
rewrite /wp-admin$ $scheme://$host$uri/ permanent;

Copy và dán đoạn trên vào file nginx.conf của website của bạn. Ngoài ra có thể bạn sẽ cần truy cập vào WordPress Admin Dashboard -> Cài đặt -> Đường dẫn tĩnh và nhấn nút lưu để cấu hình mới được tải.

Cần hỗ trợ thêm có thể comment hoặc liên hệ admin để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác.