Xoá slug của danh mục và post trong WordPress


//REMOVE SLUG OF DOMAIN CUSTOM POST TYPE
function wpct_remove_slug_of_tool( $post_link, $post, $leavename ) {
$post_link = str_replace( 'featured_item/', '', $post_link ); // /biet-thu/villa_da_lat_mel
$terms = get_the_terms( $post->ID, 'featured_item_category' );
if ( ! $terms ) return $post_link.'html';
foreach ( $terms as $term )
{
$post_link = str_replace( $term->slug.'/','', $post_link );
}
return $post_link.'.html';
}

add_filter( 'post_type_link', 'wpct_remove_slug_of_tool',99,3);
//REMOVE SLUG OF ALL CUSTOM POST TYPE

//Cho phép request với basename của CPT
function na_parse_request( $query ) {
if ( ! $query->is_main_query() )
return;
if ( 2 != count( $query->query ) || ! isset( $query->query['page'] ) )
return;
if ( ! empty( $query->query['name'] )){
$query->set( 'post_type', array( 'post', 'featured_item', 'page' ) );
}
}
add_action( 'pre_get_posts', 'na_parse_request',99,1);

//LOẠI BỎ TAXONOMY VÀ TẤT CẢ CÁC THƯ MỤC CHA KHỎI URL CỦA TAXONOMY
function rudr_term_tag_permalink( $url, $term, $taxonomy ){
$parent = $term->parent;
while( $parent ) {
$parent_term = get_term( $parent);
$url = str_replace('/' .$parent_term->slug.'/', '/', $url);
$parent = $parent_term->parent;
}
$url = str_replace('featured_item_category/', 'du-an/', $url);
return $url;
}
add_filter( 'term_link', 'rudr_term_tag_permalink', 99, 3 );

// Xoá featured_item_category trong URL
add_filter('rewrite_rules_array', 'remove_featured_item_category_slug');
function remove_featured_item_category_slug($rules) {
$new_rules = $rules;
foreach ($new_rules as $rule => $rewrite) {
if (strpos($rule, 'featured_item_category') !== false) {
$new_rule = str_replace('featured_item_category/', 'du-an/', $rule);
$new_rules[$new_rule] = $rewrite;
}
}
return $new_rules;
}
// Cập nhật permalinks
//add_action('init', 'flush_rewrite_rules');