Viết code tự động thêm các thuộc tính cho hình ảnh tải lên

1. Giới thiệu

Bình thường khi tải ảnh lên WordPress thì bạn sẽ phải set up các thông số Mô tả ảnh, Alt, Description một cách thủ công cho từng ảnh khá mất công. Code bên dưới sẽ thay bạn lấy tiêu đề của ảnh và điền vào các dòng đó.

2. Copy code


add_action( 'add_attachment', 'congdongblog_set_image_meta_image_upload' );
function congdongblog_set_image_meta_image_upload( $post_ID ) {
if ( wp_attachment_is_image( $post_ID ) ) {
$my_image_title = get_post( $post_ID )->post_title;
$my_image_title = ucwords( strtolower( $my_image_title ) );
$my_image_meta = array(
'ID' => $post_ID, // Specify the image (ID) to be updated
'post_title' => $my_image_title, // Set image Title to sanitized title
'post_excerpt' => $my_image_title, // Set image Caption (Excerpt)
'post_content' => $my_image_title, // Set image Description (Content)
);
update_post_meta( $post_ID, '_wp_attachment_image_alt', $my_image_title );
wp_update_post( $my_image_meta );
}
}

Tổng kết

Bạn chỉ cần copy và thêm code này vào file function.php của theme.
Sau này các ảnh được tải lên sẽ tự động có Alt, Description,…

Rất tiện lợi phải không nào? 😀