Hiển thị danh sách sản phẩm liên quan trong Flatsome theme

Mặc định trong theme Flatsome đã có hàm Related Products. Tuy nhiên, theo mình thấy thì code này mới đang ở mức sơ khai. Không tuỳ chỉnh được nhiều. Tính hay vọc vạch nên mình viết mới luôn cho tiện.

Bước 1: Chèn đoạn code khai báo shortcode vào file functions.php của theme đang sử dụng

add_shortcode("show_product_in_this_categrory","show_product_in_this_categrory");
function show_product_in_this_categrory(){ 
  global $wp_query; 
  $terms_post = get_the_terms( $post->cat_ID , 'product_cat' ); 
  foreach ($terms_post as $term_cat) { 
    $term_cat_id = $term_cat->term_id; 
    $str_shortcode = '
  
    
'; return do_shortcode($str_shortcode); } }

Bước 2: Chèn code sản phẩm liên quan vào vị trí muốn hiển thị

Chèn đoạn shortcode [show_product_in_this_categrory] vào vị trí bạn muốn hiển thị danh sách sản phẩm liên quan.

Hoàn thành!

Đoạn code trên sẽ lấy ID danh mục hiện tại và hiển thị ra các sản phẩm cùng chuyên mục. Bạn muốn có thể custom để code hoạt động theo ý mình.

Nếu có vấn đề phát sinh đừng ngại để lại thông tin, 100% các comment đều sẽ được hỗ trợ.

#tuend From WPVN Support Team ❤????