Tổng hợp các biến toàn cục trên mã nguồn WordPress

Các biến toàn cầu trên WordPress được sử dụng trong toàn bộ mã WordPress vì nhiều lý do khác nhau. Hầu hết tất cả dữ liệu mà WordPress tạo ra đều có thể được tìm thấy trong một biến toàn cục. Lưu ý rằng tốt nhất nên sử dụng các hàm API thích hợp khi có sẵn, thay vì sửa đổi trực tiếp toàn cầu. Để truy cập một biến toàn cục trong mã của bạn, trước tiên bạn cần toàn cầu hóa biến đó với cú pháp:

global $variable;

Không nên truy cập vào các biến toàn cầu khác ngoài những biến được liệt kê bên dưới. Các nhà phát triển nên coi đây là Danh sách tên dành riêng và không tạo các biến cục bộ có cùng tên trong Plugin hoặc Chủ đề. Trong một số trường hợp, giá trị biến toàn cục sẽ được thay thế bằng giá trị biến cục bộ, gây ra lỗi trong WordPress Core rất khó chẩn đoán.

Danh sách các biến toàn cục trong mã nguồn WordPress

Biến toàn cục bên trong các Vòng lặp

Khi ở bên trong vòng lặp, các hình cầu này được thiết lập, chứa thông tin về bài đăng hiện tại đang được xử lý.

 • $post (WP_Post) The post object for the current post. Object described in Class_Reference/WP_Post.
 • $posts (Used by some core functions, not to be mistaken for $query->$posts).
 • $authordata (WP_User) The author object for the current post. Object described in Class_Reference/WP_User.
 • $currentday (string) Day that the current post was published.
 • $currentmonth (string) Month that the curent post was published.
 • $page (int) The page of the current post being viewed. Specified by the query var page.
 • $pages (array)The content of the pages of the current post. Each page elements contains part of the content separated by the tag.
 • $multipage (boolean) Flag to know if the current post has multiple pages or not. Returns true if the post has multiple pages, related to $pages.
 • $more (boolean) Flag to know if WordPress should enforce the tag for the current post. WordPress will not enforce the more tag if true.
 • $numpages (int) Returns the number of pages in the post, related to $pages.

Biến để phát triển code cho các trình duyệt

These globals store data about which browser the user is on.

 • $is_iphone (boolean) iPhone Safari
 • $is_chrome (boolean) Google Chrome
 • $is_safari (boolean) Safari
 • $is_NS4 (boolean) Netscape 4
 • $is_opera (boolean) Opera
 • $is_macIE (boolean) Mac Internet Explorer
 • $is_winIE (boolean) Windows Internet Explorer
 • $is_gecko (boolean) FireFox
 • $is_lynx (boolean)
 • $is_IE (boolean) Internet Explorer
 • $is_edge (boolean) Microsoft Edge

Biến toàn cục hiển thị thông tin Web server

These globals store data about which web server WordPress is running on.

 • $is_apache (boolean) Apache HTTP Server
 • $is_IIS (boolean) Microsoft Internet Information Services (IIS)
 • $is_iis7 (boolean) Microsoft Internet Information Services (IIS) v7.x
 • $is_nginx (boolean) Nginx web server

Các biến liên quan đến Version (Phiên bản phần mềm)

 • $wp_version (string) The installed version of WordPress
 • $wp_db_version (int) The version number of the database
 • $tinymce_version (string) The installed version of TinyMCE
 • $manifest_version (string) The cache manifest version
 • $required_php_version (string) The version of PHP this install of WordPress requires
 • $required_mysql_version (string) The version of MySQL this install of WordPress requires

Biến toàn cục cho nội dung

 • $super_admins (array) An array of user IDs that should be granted super admin privileges (multisite). This global is only set by the site owner (e.g., in wp-config.php), and contains an array of IDs of users who should have super admin privileges. If set it will override the list of super admins in the database.
 • $wp_query (object) The global instance of the Class_Reference/WP_Query class.
 • $wp_rewrite (object) The global instance of the Class_Reference/WP_Rewrite class.
 • $wp (object) The global instance of the Class_Reference/WP class.
 • $wpdb (object) The global instance of the Class_Reference/wpdb class.
 • $wp_locale (object)
 • $wp_admin_bar (WP_Admin_Bar)
 • $wp_roles (WP_Roles)
 • $wp_meta_boxes (array) Object containing all registered metaboxes, including their id’s, args, callback functions and title for all post types including custom.
 • $wp_registered_sidebars (array)
 • $wp_registered_widgets (array)
 • $wp_registered_widget_controls (array)
 • $wp_registered_widget_updates (array)

Biến toàn cục sử dụng trong trang admin

 

#tuend From WPVN Support Team – Chúc các bạn thành công!